Dobry kurs na przyszłość - nabór zakończony

„Dobry kurs na przyszłość” - program typu outplacement

Tytuł projektu: „Dobry kurs na przyszłość”. 
Wartość projektu: 2 073 956,52 zł, w tym dofinansowanie: 1 887 286,12 zł. 
Okres realizacji projektu: 2021-11-02 do: 2023-12-31.
Uruchomienie naboru dla ścieżki szkoleniowej i stażowej – 15.05.2023, godzina 12.00. NABÓR ZAKOŃCZONY
Celem projektu „Dobry kurs na przyszłość” jest zwiększenie w okresie 02.11.2021-31.12.2023 r. aktywności zawodowej u 70 osób (40-K, 30-M) z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych osób do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement .
Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz: 
- Osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
- Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
Do realizacji tego celu został przewidziany zestaw instrumentów zapobiegających negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie i zatrudnienia przez osoby, które w wyniku zmian gospodarczych zostały zwolnione lub są zagrożone utratą zatrudnienia. Uczestnicy objęci wsparciem otrzymają.:
 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, 
 • szkolenia i kursy zawodowe, 
 • staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, 
 • bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie:
 • szkoleń i doradztwa indywidualnego przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej, 
 • wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050,00 zł, 
 • wsparcia pomostowego przez okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2000 zł.
Lista dostępnych szkoleń i kursów zawodowych: 
 • 1. Prawo jazdy kat. C.
 • 2. Prawo jazdy kat. C+E.
 • 3. Prawo jazdy kat. D (z B).
 • 4. Prawo jazdy kat. D (z C).
 • 5. Kwalifikacja wstępna przyspieszona.
 • 6. Kurs ADR podstawowy + specjalistyczny.
 • 7. Obsługa wózka jezdniowego.
 • 8. Obsługa suwnic.
 • 9. Obsługa żurawia HDS.
 • 10. Obsługa obrabiarki CNC.
 • 11. Spawanie TIG / MAG.
 • 12. Operator koparki jednonaczyniowej.
 • 13. Operator ładowarki.
 • 14. Operator koparkoładowarki.
 • 15. Operator spycharki.
 • 16. Opiekun medyczny /opiekun osoby starszej.
 • 17. Księgowość.
 • 18. Kadry i płace.

Kontakt

Tel: 42 208 92 01 
Aby uczestniczyć w procesie rekrutacji do projektu „ Dobry kurs na przyszłość" należy do dokumentów rekrutacyjnych dołączyć : 
1. W przypadku osób zwolnionych: 
- Świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy, zawierające takie elementy jak:
a. Okres zatrudnienia , stanowisko, formę zatrudnienia oraz powód zwolnienia dla potwierdzenia, że utrata pracy nie wystąpiła z przyczyn pracownika.  
2. W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia: 
- umowa o pracę lub inna potwierdzająca zatrudnienie,  
- zaświadczenie pracodawcy, zawierające takie elementy jak: okres, forma oraz informacja nt. 
dokonania w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, albo dokonania w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych , organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych 
- zaświadczenie w zakresie odprowadzania składek ZUS za ostatni miesiąc przed dniem przystąpienia do projektu.  
3. Wydruk z CEIDG i KRS,4. Wydruk z rejestru : https://rejestr.io/,
5. Aktualne zaświadczenie US i ZUS o niezaleganiu w składkach.

Dokumenty do pobrania

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów i uczestników projektu „Dobry kurs na przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
I. ADMINISTRATOR I KONTAKT Z NIM Administratorem Twoich danych osobowych jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR S.A.) ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź. 
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony danych, z którym możesz skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@larr.lodz.pl. 
III. TWOJE PRAWA: Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, a w pewnych sytuacjach, także wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Jeżeli uważasz, że dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
IV. PO CO NAM TWOJE DANE? Twoje dane są przetwarzane w celu nawiązania z Tobą kontaktu, rozpatrzenia Twojego zgłoszenia do projektu „Dobry kurs na przyszłość”, zawarcia umowy o uczestnictwo w projekcie, w celach archiwizacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celu marketingu bezpośredniego i promocji naszej działalności. 
V. DLACZEGO MOŻEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE? Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są:art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda – możesz ją cofnąć w dowolnym momencie, jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem; art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do zawarcia umowy o uczestnictwo w projekcie „Dobry kurs na przyszłość” oraz podjęcia działań przed jej zawarciem z Tobą (rozpatrzenie zgłoszenia);art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest archiwizacja oraz ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, marketing bezpośredni oraz podejmowanie działań promocyjnych związanych z naszą działalnością. 
VI. JAK DŁUGO MOŻEMY JE PRZETWARZAĆ? Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanych w pkt IV powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez czas niezbędny na wykazanie prawidłowości wykonania naszych obowiązków (zwykle będzie to okres przedawnienia roszczeń lub zobowiązań), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda – nie dłużej niż do czasu jej wycofania. 
VII. KOMU MOŻEMY PRZEKAZAĆ TWOJE DANE: Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom zapewniającym hosting naszej strony internetowej lub danych, kancelariom prawnym, firmom kurierskim i Poczcie Polskiej oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych. Jeżeli została wyrażona na to zgoda, Twoje dane mogą zostać udostępnione w naszej siedzibie i na naszej stronie internetowej, przez co dostęp do nich będzie miała każda osoba odwiedzająca naszą siedzibę lub stronę www. lub wyszukująca informacji powiązanej nami lub programem „Dobry kurs na przyszłość” w przeglądarce internetowej. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach korzystania przez nas z infrastruktury informatycznej (usługi chmurowe, poczta elektroniczna) – wówczas transfer danych będzie odbywał się z wykorzystaniem Standardowych Klauzul Umownych. W innych sytuacjach Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich w przypadkach wskazanych w RODO. 
VIII. PROFILOWANIE: Nie będziesz podlegać procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. 
IX. DOBROWOLNOŚĆ Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy, ewentualnego kontaktu z naszej strony, wysyłki informacji handlowych, prowadzenia marketingu bezpośredniego oraz promocji naszej działalności. 
X. SPRZECIW Jeżeli przetwarzamy Twoje dane:na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów – masz prawo do wyrażenia sprzeciwu co do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, jednak wymaga to podania uzasadnienia.na potrzeby marketingu bezpośredniego – możesz zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

Aktualności

Zakończono rekrutacje do ścieżki stażowej i szkoleniowej w projekcie „Dobry kurs na przyszłość
2023-09-15
Zakończono rekrutacje do ścieżki stażowej i szkoleniowej w projekcie „Dobry kurs na przyszłość"
Ostateczne wyniki oceny biznesplanów – II grupa („Dobry kurs na przyszłość”)
2022-12-05
Sprawdź
Wstępne listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia (II grupa Dobry kurs na przyszłość)
2022-11-28
Sprawdź.
Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w ramach I grupy szkoleniowej projektu „Dobry kurs na przyszłość”.
2022-11-07
Wstępna lista osób zakwalifikowanych I grupa (Dobry kurs na przyszłość)
2022-10-24
Sprawdź
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dobry kurs na przyszłość- II grupa".
2022-10-05
Sprawdź
Wstępna lista rankingowa dla II grupy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dobry kurs na przyszłość”
2022-09-28
Sprawdź
„Ostateczna lista rankingowa dla pierwszej grupy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie "Dobry kurs na przyszłość”
2022-07-29
Sprawdź
Wstępna lista rankingowa (Dobry Kurs na przyszłość)
2022-07-21
Sprawdź

Archiwum dokumentów