HoReCa - Dotacje na inwestycje

HoReCa - Dotacje na inwestycje

Dotacje dla sektora HoReCa (A.1.2.1 KPO) 
Działanie 1. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększanie Odporności (KPO)
Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa 
"HoReCa - Dotacje na inwestycje"
Celem przedsięwzięcia jest wsparcie przedsięwzięć MŚP mających na celu rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach:
 • hotelarstwo,
 • gastronomia (HoReCa),
 • turystyka,
 • kultura.
Projekt jest skierowany do firm, które doświadczyły trudności finansowych w związku z pandemią COVID. 

Firmy muszą udokumentować spadek obrotów w wysokości co najmniej 30%, liczonych rok do roku, w 2020 r. lub 2021 r.

Celem dywersyfikacji powinno być wprowadzenie nowej usługi i/lub produktu w przedsiębiorstwie. Dywersyfikacja działalności nie może prowadzić do rezygnacji przez MŚP z działalności w sektorach: hotelarstwa, gastronomii (HoReCa), turystyki, kultury.

Projekt realizowany będzie w Regionie 4 (województwa łódzkie, opolskie, śląskie).
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest partnerem realizującym projekt na terenie województwa łódzkiego
Celem projektu jest ograniczenie wpływu COVID-19 i skutków spowodowanego przez niego kryzysu wśród MŚP z sektora hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka, kultura w województwach łódzkim, opolskim i śląskim. 

Wsparcie finansowe to refundacja poniesionych kosztów na:
 • inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną – element obligatoryjny inwestycji MŚP,
 • podnoszenie kwalifikacji lub przekwalifikowania pracowników,
 • usługi doradcze na rzecz rozwoju MŚP.
Kwoty wsparcia:
 • min.  50 000,00 zł,
 • max.  540 000,00 zł.
Wsparcie udzielane MŚP będzie stanowiło pomoc de minimis do 90% kosztów netto.

Warunki dodatkowe: 
 • 10% wkładu własnego kosztów kwalifikowalnych, 
 • VAT nie jest kwalifikowany, 
 • max. wartość kosztów kwalifikowalnych (wsparcie i wkład własny) wynosi 600 000,00 zł.
Etapy projektu:
 • ogłoszenie naboru przez PARP, 
 • ocena wniosków, 
 • zawierania umów o objęcie przedsięwzięcia MŚP wsparciem, 
 • rozliczenie przedsięwzięć MŚP, 
 • kontrole.
Planowane efekty projektu zakładają udzielenie wsparcia łącznie dla 673 przedsięwzięć MSP, w tym:
 • dla województwa śląskiego  – 401 szt. 
 • dla województwa opolskiego – 94 szt. 
 • dla województwa łódzkiego – 178 szt.
Całkowita wartość projektu: 223 397 415,00 zł

Wysokość wkładu ze środków KPO: 100% wartości projektu 223 397 415,00 zł

Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.05.2026 r. 
Czas na realizację inwestycji: do 31 stycznia 2026 r.

Szczegółowe informacje dostępne już w krótce na stronie www.horeca-kpo.pl 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A z Bielska Białej realizować będzie projekt w Regionie 4 tj. woj. łódzkim, opolskim i śląskim we współpracy z:
 • Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. 
 • Rudzką Agencją Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o.o. 
 • Fundacją Rozwoju Śląska w Opolu 
 • Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. 
 • Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.