JEREMIE NIERUCHOMOŚCI (nabór zakończony)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Uwaga

21.10.2021 r.

„ŁARR S.A. informuje, że w związku z wyczerpaniem dostępnegolimitu środków zamyka nabór wniosków w ramach Pożyczki na ModernizacjęNieruchomości”.

Informujemy, że trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego - Pożyczka na Modernizację Nieruchomości dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wnioski można składać w Departamencie Pożyczek i Poręczeń, znajdującym się przy ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 – 15:00.

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki na:
  • remont, renowację, modernizację lub odbudowę budynków lub obiektów oraz ich adaptację do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio – obiektów historycznych), w celu przystosowania wymienionych obiektów do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • renowację całości lub części budynków obejmującą inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
  • zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa w pkt. a, b, c powyżej, służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości może zostać sfinansowany z pożyczki do kwoty stanowiącej 50 % wartości pożyczki.
Pożyczka jest udzielana w kwotach od 100 tys. do 600 000 zł (od 20.04.2021 r.).

Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,1 % w skali roku, przy okresie spłaty do 7 lat; przy okresie spłaty powyżej 7 lat oprocentowanie pożyczki wynosi od 0,8 % do 6,7 & (od 01.10.2020 r.) w skali roku (maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 10 lat).


Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Pożyczek i Poręczeń, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, (kontakt-kliknij), gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Projektu.

Szczegóły informacji nt. warunków udzielania pożyczek oraz wzorce dokumentów aplikacyjnych znajdują się w załączonych dokumentach.

Jak złożyć wniosek?  
Wniosek o udzielenie pożyczki będzie można składać bezpośrednio w siedzibie ŁARR S.A. w godzinach 8:30 - 15:00 lub listownie na adres siedziby ŁARR S.A. (WAŻNE! Wypełniony dokument „Formularz wniosku o udzielenie pożyczki” powinien zostać zaparafowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji).  

Dokumenty aplikacyjne

Dodatkowo

  • Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy (bądź Wspólników Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych)- PIT/ CIT bądź zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (za dwa ostatnie lata) . 
  • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości) . 
  • Opinie banków oraz innych instytucji finansowych, w których wnioskodawca posiada zobowiązania - zgodnie z wymogami Formularza wymogów dla treści opinii bankowej (Formularz znajduje się poniżej). Opinie bankowe wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki. 


Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek obowiązujące od 6.05.2019 r.

ARCHIWUM DOKUMENTÓW

RODO

Wyjaśnienia interpretacyjne do Regulaminu