JEREMIE2 - POŻYCZKA ROZWOJOWA

JEREMIE2 - Pożyczka rozwojowa

UWAGA

W dniu 04.01.2021. r. nabór wniosków został wstrzymany.
Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w Departamencie Pożyczek i Poręczeń- ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, w godzinach 08:30 – 16:00. 

W ramach Funduszu udzielane są pożyczki na wydatki w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne- np. prace budowlane, zakupy maszyn, urządzeń, wyposażenia, środków transportu, oprogramowania. 

O pożyczkę mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego. 

Inwestycja wsparta pożyczką musi być zlokalizowana w Łódzkiem. 

Pożyczka jest udzielana w kwotach od 5 tys. do 40 tys zł. Standardowe, preferencyjne oprocentowanie pożyczki wynosi 0,1 % w skali roku, przy okresie spłaty do 3 lat; przy okresie spłaty powyżej 3 lat oprocentowanie pożyczki wynosi od 5,29 % w skali roku (od 01.10.2020 r.).

Zapraszamy do kontaktu z Departamentem Pożyczek i Poręczeń, ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, (kontakt - kliknij), gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Projektu.

Jak złożyć wniosek?  
Wniosek o udzielenie pożyczki będzie można składać bezpośrednio w siedzibie ŁARR S.A. w godzinach 9:00 - 15:30 lub listownie na adres siedziby ŁARR S.A. (WAŻNE! Wypełniony dokument „Formularz wniosku o udzielenie pożyczki” powinien zostać zaparafowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji).  
10.01.2020 r. - Informujemy, że trwa nadal nabór wniosków dla mikro przedsiębiorców typu start-up (działających do dwóch lat), jednakże związku ze znaczącym wykorzystaniem kapitału pożyczkowego, dostępnego w ramach Pożyczki Rozwojowej, istnieje ryzyko braku możliwości udzielenia przez ŁARR S.A. wsparcia na kwotę wyższą niż 40.000 zł, zgodnie z zapisem Rozdziału 4 pkt. 2 Regulaminu (limit dotyczy Przedsiębiorcy). 

10.01.2020 r. - Informujemy, że wartość wniosków złożonych w ramach Projektu JEREMIE2 - Pożyczka Rozwojowa (nie dotyczy mikro przedsiębiorców typu start-up) przekroczyła dostępny na ten Projekt limit środków. W związku z tym ŁARR S.A. zastrzega, że wnioski złożone ponad dostępny limit nie będą podlegać ocenie. Jednocześnie informuje, iż złożone wnioski mogą zostać rozpatrywane w ramach nowego Projektu, który pojawi się w ciągu kilku najbliższych dni na stronie www.larr.pl. 

21.10.2019 r. – Informujemy, że od 21 października maksymalna kwota wsparcia w ramach Pożyczki Rozwojowej wzrasta do 500.000 zł. Oprocentowanie pożyczki dla mikro przedsiębiorców typu start-up (kwota do 70.000 zł), przy okresie spłaty do 3 lat, zostaje obniżone do 0,1% (w skali roku). 

18.06.2019 r. - Informujemy, że w związku ze znaczącym wykorzystaniem kapitału pożyczkowego, dostępnego w ramach Pożyczki Rozwojowej, istnieje ryzyko braku możliwości udzielenia przez ŁARR S.A. wsparcia na kwotę wyższą niż 200.000 zł, zgodnie z zapisem Rozdziału 4 pkt. 2 Regulaminu (limit dotyczy Przedsiębiorcy). 

22.05.2019 r. - Informujemy, że w związku ze znaczącym wykorzystaniem kapitału pożyczkowego, dostępnego w ramach Pożyczki Rozwojowej, istnieje ryzyko braku możliwości udzielenia przez ŁARR S.A. wsparcia na kwotę wyższą niż 500.000 zł, zgodnie z zapisem Rozdziału 4 pkt. 2 Regulaminu (limit dotyczy Przedsiębiorcy).
Dokumenty aplikacyjne: 

Dodatkowo

  • Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy (bądź Wspólników Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych)- PIT/ CIT bądź zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (za dwa ostatnie lata) . 
  • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości) . 
  • Opinie banków oraz innych instytucji finansowych, w których wnioskodawca posiada zobowiązania - zgodnie z wymogami Formularza wymogów dla treści opinii bankowej (Formularz znajduje się poniżej). Opinie bankowe wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki. 

Dokumenty regulujące dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek w ramach Projektu JEREMIE2 (Pożyczka Rozwojowa), obowiązujące od 06.05.2019 r. 
Archiwum dokumentów: 
ŁARR S.A. zastrzega, że podejmując decyzję o udzieleniu pożyczki, może obniżyć wnioskowaną kwotę, kierując się dostępną w danym momencie wartością środków na pożyczki w ramach Funduszu bądź ryzykiem finansowym lub ekonomicznymi uwarunkowaniami Projektu. 
Maksymalna kwota jednostkowej pożyczki wynosi 1.500.000 zł. ŁARR S.A. zastrzega, że może w każdej chwili obniżyć maksymalną kwotę pożyczki, jeżeli wartość dostępnego kapitału pożyczkowego, w ramach Umowy Operacyjnej zawartej między ŁARR S.A. a Menadżerem ulegnie znaczącemu zmniejszeniu. Informacja o obniżeniu (aktualnie obowiązującej maksymalnej kwocie) będzie ogłaszana na stronie - larr.pl. 

Realizowany przez ŁARR S.A. Projekt JEREMIE 2 jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.Fundusz Pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz dla mikro przedsiębiorców typu start-up na cele inwestycyjno-obrotowe - Pożyczka Rozwojowa został utworzony ze:– środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między ŁARR S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Funduszy, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., oraz Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 – na podstawie Umowy o Finansowanie projektu pn. „Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa”, zawartej w dniu 28 marca 2019 r. pomiędzy Zarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014 – 2020 a BGK,– oraz z wkładu własnego ŁARR S.A., pochodzącego ze środków budżetu państwa przekazanych na działalność pożyczkową dla MSP przez Wojewodę Łódzkiego. 

Łączna wartość Projektu wyniesie około 28.236.000 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 24.000.000 zł). Planowany efekt Projektu to minimum 96 pożyczek, udzielonych dla sektora MŚP. 

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera, który utworzył i zarządza Funduszem Funduszy, na podstawie Umowy o finansowanie projektu pod nazwą „Instrument Finansowy – Pożyczka Rozwojowa”, zawartej w dniu 28 marca 2019 r. pomiędzyZarządem Województwa Łódzkiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, a Bankiem.Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełni rolę Pośrednika Finansowego – podmiotu wybranego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym (pożyczkami) utworzonym ze środków Funduszu Funduszy i środków własnych ŁARR S.A., z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki na rzecz Ostatecznych Odbiorców (mikro lub małych lub średnich przedsiębiorców).
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.