Pobierz i przygotuj dokumenty

Pożyczka Termomodernizacyjna 
Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek termomodernizacyjnych, obowiązujące od 12.04.2018 r.
Dokumenty aplikacyjne: 
Dokumenty rozliczające pożyczkę:  
Dokumenty informacyjne:
Każdy z podmiotów ubiegających się o Pożyczkę Termomodernizacyjną zobowiązany jest do przedłożenia dodatkowo wypełnionego spisu wymaganych dokumentów niezależnie od formy prawnej (zaznaczenie Tak/Nie/Nie dotyczy) zgodnie z załączanymi dokumentami. Dodatkowo spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz TBS zobowiązane są do złożenia wypełnionego spisu wymaganych dokumentów zależnie od formy prawnej. Jednostki samorządu terytorialnego starające się o pozyskanie preferencyjnej pożyczki termomodernizacyjnej musza złożyć wniosek wraz z załącznikami. Dodatkowymi dokumentami aplikacyjnymi jest formularz sytuacji ekonomicznej oraz spis wymaganych dokumentów niezależnie od formy prawnej PT. W trakcie oceny formalnej i merytorycznej Komisja oceniająca wniosek może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnień wniosku, złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów w wyznaczonym terminie.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Partnerzy