Pożyczka na inwestycje w MŚP – województwo łódzkie

POŻYCZKA NA INWESTYCJE W MŚP- ŁÓDZKIE


Aktualizacja: 09.07.2024r.

ŁARR S.A informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem oraz wyczerpującym się limitem środków w ramach tego programu, istniej ryzyko, że złożone od dnia dzisiejszego wnioski o wartości powyżej 1.500.000 zł nie uzyskają pełnego wsparcia.


Aktualizacja: 17.06.2024r.

ŁARR S.A. informuje, iż z dniem 25.06.2024r. rozpoczyna nabór wniosków na Pożyczkę na inwestycje w MŚP – ŁÓDZKIE 

Kontakt: Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami (kontakt - kliknij), w godzinach 8- 16, gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące:   w siedzibie ŁARR S.A. w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34
Jak złożyć wniosek? 


Wniosek o udzielenie pożyczki składa się w Departamencie Pożyczek i Poręczeń ŁARR S.A. (DPiP), w siedzibie ŁARR S.A. w Łodzi, przy ul. Narutowicza 34, w chwili wpływu podlega on rejestracji. Wniosek można złożyć również listownie na wyżej wskazany adres. 

O pożyczkę można również zawnioskować w formie elektronicznej: 

- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Jak to zrobić? Wniosek składany w formie elektronicznej powinien być złożony w formie skanu uprzednio podpisanych oryginałów wymaganych dokumentów, format PDF (dostarczanie oryginałów będzie wymagane na dalszym etapie procedowania wniosku).  

 Instrukcja do ePUAP: 

2. Po zalogowaniu się, widoczna będzie strona: Pismo ogólne do podmiotu publicznego. 
3. Wybierając instytucję, wpisz: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
4. Wybierz rodzaj pisma: Wniosek. 5. W tytule pisma wpisz: Wniosek MŚP- województwo łódzkie. 
6. W treści pisma wpisz: Nazwa Wnioskodawcy.  
7. Dodaj pliki, tj. wniosek wraz z załącznikami w formie skanu uprzednio podpisanych oryginałów wymaganych dokumentów, w formacie PDF.  
8. Kliknij „Dalej”, a w kolejnym kroku „Wyślij bez podpisu”. 

Dla kogo?


Mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w województwie łódzkim.

Na jakie cele?


W ramach Funduszu finansowany jest poniższy typ Inwestycji Końcowej:

 „wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne” 

 We wniosku należy zawrzeć informacje potwierdzające adekwatność Inwestycji Końcowej z typem projektu- „wsparcie inwestycji w MŚP zwiększających ich zdolności produkcyjne” (pojęcie rozumiane szeroko- odnoszące się również do działalności usługowej); a także wskazać i opisać zdolności produkcyjne, do zwiększenia których przyczyni się Inwestycja Końcowa: 

 W ramach Inwestycji Końcowej, środki z pożyczki można przeznaczyć na wydatki w:  

 • a) rzeczowe aktywa trwałe,  
 • b) wartości niematerialne i prawne,  
 • c) kapitał obrotowy (do wysokości 30% pożyczki, przy czym jego przeznaczenie musi być bezpośrednio związane z realizacją Inwestycji Końcowej oraz niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy). 

Ile?


Maksymalna kwota pożyczki wynosi 3.000.000 zł.  

 Maksymalny okres spłaty:

- 60 miesięcy- dla pożyczek w kwocie do 100.000 zł, 
- 84 miesiące- dla pożyczek w kwocie powyżej 100.000 zł do 3.000.000 zł,

 Oprocentowanie pożyczki 

 • Co do zasady stosowane jest oprocentowanie na zasadach korzystniejszych niż rynkowe - jest ono stałe w całym okresie spłaty i wynosi 2% w skali roku. 
 • Oprocentowanie na zasadach rynkowych jest stosowane w odniesieniu do podmiotów i branż, które są wykluczone z możliwości korzystania z pomocy de minimis/ pomocy publicznej albo wykorzystały dostępne limity. W takich przypadkach jest ono ustalane w wysokości stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 19 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych lub komunikatu zastępującego. 

Uwaga na podwójne finansowanie 

Wydatkując środki z pożyczki Pożyczkobiorca nie może doprowadzić do wystąpienia przypadku podwójnego – całkowitego albo częściowego – sfinansowania ponoszonych wydatków w ramach różnych funduszy lub instrumentów wsparcia Unii Europejskiej albo z tego samego funduszu polityki spójności.  

 Rozliczenie pożyczki 

Wydatkowanie całej kwoty pożyczki musi zostać dokonane w ciągu 90 dni od wypłaty środków, co należy udokumentować fakturami bądź równoważnymi dokumentami. W tym czasie musi zostać również osiągnięty cel Inwestycji Końcowej. 

Dokumenty aplikacyjne

Dodatkowo

  • Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy (bądź Wspólników Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych)- PIT/ CIT bądź zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (za dwa ostatnie lata) 
  •  Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości) 
  •  Raport BIK oraz Raport BIK Moja Firma, dostępne na stronie www.bik.pl 
  •  - Raporty powinny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki, 
  •  - w przypadku, gdy o pożyczkę wnioskuje spółka cywilna albo spółka osobowa konieczne jest złożenie Raportów dla spółki oraz wszystkich jej wspólników, 
  •  - obligatoryjne jest złożenie Raportów dla małżonka Wnioskodawcy oraz małżonka wspólnika spółki będącej Wnioskodawcą jeżeli nie występuje ustrój małżeńskiej rozdzielności majątkowej, 
  •  - ŁARR S.A. w toku prowadzonej analizy Wniosku o udzielenie pożyczki może wystąpić o złożenie Raportów w odniesieniu do innego podmiotu, który jest powiązany z Wnioskodawcą.


Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek

Pożyczki na inwestycje w MŚP- województwa łódzkiego udzielane są ze środków powierzonych na podstawie Umowy Operacyjnej, zawartej między Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Menadżerem Funduszu Powierniczego, który utworzył i zarządza Funduszem Powierniczym, o którym mowa w art. 2 pkt 20 Rozporządzenia Ogólnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej) w celu realizacji „Projektu”- przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b Rozporządzenia Ogólnego pn. Instrumenty Finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego w ramach FEŁ2027, realizowanego przez Menadżera na podstawie Umowy o Finansowaniu- umowa o finansowanie Projektu pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego w ramach FEŁ 2027 nr:

- FELD.01.06-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Inwestycje w MŚP - IF, 
- FELD.02.03-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Efektywność energetyczna - IF, 
- FELD.02.07-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Odnawialne źródła energii - IF, 
- FELD.02.14-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Gospodarka o obiegu zamkniętym - IF, 
- FELD.06.05-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Kultura i turystyka – IF 

 zawartej w dniu 18 października 2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy a Bankiem Gospodarstwa Krajowego;

- oraz z wkładu własnego ŁARR S.A.  

Wartość umów zwartych między BGK a ŁARR S.A. wynosi: 

- 32.000.000 zł (w tym 27.200.000 zł wkładu UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 4.800.000 zł wkładu z krajowego współfinansowania Funduszu Powierniczego) plus wkład własny ŁARR S.A. w wysokości co najmniej 5.647.058,82 zł. Planowany efekt to minimum 43 udzielone pożyczki, o wartości co najmniej 37.647.058,82 zł, na realizację i wdrożenie inwestycji przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców działających w województwie łódzkim (w tym co najmniej 5 pożyczek w kwocie do 100.000 zł). 

- 30.000.000 zł (w tym 25.500.000 zł wkładu UE w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 4.500.000 zł wkładu z krajowego współfinansowania Funduszu Powierniczego) plus wkład własny ŁARR S.A. w wysokości co najmniej 5.294.117,65 zł. Planowany efekt to minimum 39 udzielone pożyczki, o wartości co najmniej 35.294.117,65 zł, na realizację i wdrożenie inwestycji przez mikro, małych lub średnich przedsiębiorców działających w województwie łódzkim (w tym co najmniej 4 pożyczki w kwocie do 100.000 zł).