Praca

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z najbardziej doświadczonych instytucji otoczenia biznesu w województwie łódzkim, zajmującą się wspieraniem rozwoju regionalnego. 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. obsługi projektów w Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego. 
Miejsce pracy: Łódź 
Opis stanowiska: 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za realizację i rozliczanie projektów dofinansowanych środkami unijnymi (w tym sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia i realizacji ww. projektów, pozyskanie klienta z grupy docelowej danego projektu, bieżący kontakt z klientami w ramach prowadzonych działań zarządzania projektami, sporządzanie wniosków o płatność, doradztwo), za sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków unijnych (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności), pozyskiwanie klientów oraz doradztwo dla Klienta na etapie poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięcia.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, 
• doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych 
• doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w zakresie projektów miękkich, inwestycyjnych lub badawczo-rozwojowych, 
• znajomość systemu teleinformatycznego SL2014, 
• znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020, 
• znajomość wytycznych/dokumentów programowych funduszy strukturalnych i regionalnych programów operacyjnych,
• znajomość zasad ochrony danych osobowych,
• biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) oraz urządzeń biurowych, 
• umiejętność sporządzania pism, dokumentów, informacji, zestawień, analiz oraz oceny skutków regulacji prawnych, 
• kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętne organizowanie własnej pracy, umiejętność równoległego prowadzenia wielu zadań, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć pogłębiania swojej wiedzy. 
• prawo jazdy kat. B. 

Dodatkowe atuty: 
• znajomość języka angielskiego, 
• doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. 

Oferujemy: 
• stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) na atrakcyjnych warunkach w wymiarze pełnego etatu, 
• udział w ciekawych i ambitnych projektach o zróżnicowanej tematyce, 
• możliwości rozwoju oraz zdobywania bogatego doświadczenia, 
• pracę w młodym i ambitnym zespole, 
• dofinansowanie do karty sportowej, 
• dofinansowanie z ZFŚS (wypoczynek i świadczenia okolicznościowe). 

Sposób aplikacji: 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: k.fintzel@larr.pl do dnia 30 czerwca 2023 r. z dopiskiem w tytule wiadomości „aplikacja - Specjalista ds. obsługi projektów”. 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

W przypadku zainteresowania udziałem, w przyszłych rekrutacjach w jednostce, prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi”
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
1. Administrator.Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR S.A.) ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd ŁARR S.A.

2. Inspektor ochrony danych.Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd ŁARR S.A. inspektorem ochrony danych osobowychw formie wiadomości e-mail na adres;- e-mail: iod@larr.lodz.pl

3. Cele przetwarzania.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub zlecenie albo nawiązania innego rodzaju współpracy z wybranym kandydatem,
- dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Panna to zgodę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

4. Podstawa prawna przetwarzania.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest poszukiwanie pracowników, współpracowników i zleceniobiorców oraz prowadzenie postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia osoby, której kwalifikacje najbardziej odpowiadają jego zapotrzebowaniu oraz ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami. Jeżeli podasz dane osobowe niewymagane w ramach rekrutacji albo wyrazisz chęć udziału w przyszłych rekrutacjach, podstawą przetwarzania tych danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Odbiorcy danych osobowych.Pani/Pana Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności zakresie hostingu poczty elektronicznej, obsługi IT oraz innym podmiotom przetwarzających dla Administratora dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać Dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Okres przechowywania danych.Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane: 
- w celach związanych z rekrutacją - do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, 
- w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym – do czasu upływu okresu przedawnienia wskazanych roszczeń, 
- na podstawie wyrażonej zgody – do czasu jej odwołania. 

7. Prawa osób, których dane dotyczą.Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

8. Informacja o wymogu podania danych.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.