Praca

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest jedną z najbardziej doświadczonych instytucji otoczenia biznesu w województwie łódzkim, zajmującą się wspieraniem rozwoju regionalnego. 
Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Specjalista ds. obsługi projektów w Departamencie Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego. 
Miejsce pracy: Łódź 
Opis stanowiska: 
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za realizację i rozliczanie projektów dofinansowanych środkami unijnymi (w tym sporządzanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia i realizacji ww. projektów, pozyskanie klienta z grupy docelowej danego projektu, bieżący kontakt z klientami w ramach prowadzonych działań zarządzania projektami, sporządzanie wniosków o płatność, doradztwo), za sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej projektów ubiegających się o współfinansowanie ze środków unijnych (wnioski o dofinansowanie, studia wykonalności), pozyskiwanie klientów oraz doradztwo dla Klienta na etapie poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięcia.

Wymagania:
• wykształcenie wyższe, 
• doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych 
• doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnej w zakresie projektów miękkich, inwestycyjnych lub badawczo-rozwojowych, 
• znajomość systemu teleinformatycznego SL2014, 
• znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020, 
• znajomość wytycznych/dokumentów programowych funduszy strukturalnych i regionalnych programów operacyjnych,
• znajomość zasad ochrony danych osobowych,• biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) oraz urządzeń biurowych, 
• umiejętność sporządzania pism, dokumentów, informacji, zestawień, analiz oraz oceny skutków regulacji prawnych, 
• kompetencje: postawa etyczna, sumienność, komunikatywność, kultura osobista, umiejętne organizowanie własnej pracy, umiejętność równoległego prowadzenia wielu zadań, zarządzanie informacją, nastawienie na klienta, umiejętność współpracy, umiejętność wyciągania wniosków, kreatywność, chęć pogłębiania swojej wiedzy. 
• prawo jazdy kat. B. 

Dodatkowe atuty: 
• znajomość języka angielskiego, 
• doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych. 

Oferujemy: 
• stabilne zatrudnienie (umowa o pracę) na atrakcyjnych warunkach w wymiarze pełnego etatu, 
• udział w ciekawych i ambitnych projektach o zróżnicowanej tematyce, 
• możliwości rozwoju oraz zdobywania bogatego doświadczenia, 
• pracę w młodym i ambitnym zespole, 
• dofinansowanie do karty sportowej, 
• dofinansowanie z ZFŚS (wypoczynek i świadczenia okolicznościowe). 

Sposób aplikacji: 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: k.fintzel@larr.pl do dnia 30 czerwca 2022 r. z dopiskiem w tytule wiadomości „aplikacja - Specjalista ds. obsługi projektów”. 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Łodzi” .
Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
1. Administrator. 
Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR S.A.) ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd ŁARR S.A. 

2. Inspektor ochrony danych. 
Może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd ŁARR S.A. inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem:- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul Narutowicza 34, 90-135 Łódź;- e-mail: iod@larr.lodz.pl 

3. Cel i podstawy przetwarzania. 
Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu:- przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego,- dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda[3] na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Panna to zgodę[4], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie[5], która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

4. Odbiorcy danych osobowych. 
Pani/Pana Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności zakresie hostingu poczty elektronicznej, obsługi IT, podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać Dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Okres przechowywania danych. 
Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane:- w celach związanych z rekrutacją - do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego,- w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacyjnym – do czasu upływu okresu przedawnienia wskazanych roszczeń. 

6. Prawa osób, których dane dotyczą. 
Ma Pani/Pan prawo do:- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,- usunięcia danych osobowych,- wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

7. Informacja o wymogu podania danych. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.