Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę

Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę - dotacja na zatrudnienie opieki dla dzieci do lat 3. 

Rekrutacja zakończona. 

Rekrutacja w projekcie została zakończona. 

Tytuł projektu: „Aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę”. 
Wartość projektu: 939.950,00 zł, w tym dofinansowanie: 798.957,50 zł. 
Okres realizacji projektu: 2022-12-01 do: 2023-10-31. 
Okres wsparcia w projekcie: 2023-01-02 do: 2023-10-31. 
Rozpoczęcie rekrutacji do projektu: 08-12-2022 godz.: 12:00
Zakończenie naboru do projektu: 21-02-2023 godz.: 11:00
Nabór zakończony. 
Grupa docelowa:
Grupę docelową w projekcie stanowią osoby sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Wsparciem objętych zostanie 20 osób (15-K,5-M), które pracują i zamieszkują na terenie Gmin wszystkich 21 powiatów woj. Łódzkiego. Szczegółowy wykaz Gmin znajdziesz w Załączniku nr 10.
Założenia projektowe:
W ramach projektu zostanie udzielone wsparcie w postaci Refundacji poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem niani na podstawie umowy uaktywniającej (zawieranej pomiędzy rodzicami a nianią). Maksymalny okres wsparcia wynosi 10 miesięcy. Zaplanowany w projekcie poziom refundacji ponoszonych kosztów wynosi 80%.
Maksymalny poziom dofinansowania (refundacji) nie może przekroczyć:
  • Luty – Lipiec 2023 – 2.706,40 zł, przy założeniu wartości umowy na kwotę 3.383,00 zł/miesięcznie (20 % wkład własny wnoszony przez rodzica w kwocie 676,60 zł). 
  • Sierpień – Listopad 2023 - 2.760,00 zł, przy założeniu wartości umowy na kwotę 3.450,00 zł/miesięcznie (20 % wkład własny wnoszony przez rodzica w kwocie 690,00 zł).  
Cel projektu: 
Celem szczegółowym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia rozwiązań umożliwiających łączenie życia prywatnego i zawodowego. Brak wsparcia w tym obszarze stanowi zdiagnozowany problem i przyczynia się do dezaktywizacji zawodowej osób sprawujących funkcje opiekuńcze. Planowane wsparcie ma na celu ułatwienie powrotu na rynek pracy poprzez zastosowanie kompleksowego narzędzia w postaci zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej, w szczególności na terenach o zdiagnozowanym deficycie w tym zakresie oraz aktywizacji zawodowej w przypadku zidentyfikowanej potrzeby. Realizacja projektów będzie zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

Aktualności

Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa do udziału w projekcie „Aktywni zawodowo rodzice z niania pod rękę"
2023-02-22
Sprawdź.
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „aktywni zawodowo rodzice z nianią pod rękę” I tura
2023-01-25
Sprawdź

Dokumenty do pobrania