REGIONALNA POŻYCZKA OBROTOWA (nabór zakończony)

Regionalna Pożyczka Obrotowa 

Uwaga

 ŁARR S.A. informuje, że w związku z wyczerpaniem dostępnego limitu środków zamyka nabór wniosków w ramach tego programu.
Kontakt
Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami, (kontakt - kliknij), gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Projektu. 

Jak złożyć wniosek? 
Wniosek o udzielenie pożyczki będzie można składać bezpośrednio w siedzibie ŁARR S.A. w godzinach 8:30 - 15:00 lub listownie na adres siedziby ŁARR S.A. (WAŻNE! Wypełniony dokument „Formularz wniosku o udzielenie pożyczki” powinien zostać zaparafowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji).
Dla kogo? 
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę (KRS) albo stałe miejsce wykonywania działalności (CEIDG) w województwie łódzkim. 

Na jakie cele? 
Z Funduszu finansowany jest kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatek od towarów i usług. W ramach pożyczki nie mogą być finansowane wydatki inwestycyjne. 

Ile? 
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500.000 zł. 

Okres spłaty. 
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, w tym 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. 

Oprocentowanie pożyczki. 
Pożyczka nie stanowi pomocy de minimis. Oprocentowanie oparte jest o stopę bazową Komisji Europejskiej (od 01.06.2022r. – 4,88%) powiększoną o marżę zależną od ratingu przedsiębiorcy. Najczęściej oprocentowanie będzie mieściło się w granicach od 5,48% - 11,38% w skali roku. ŁARR S.A. nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji za udzielnie pożyczki.

Uwaga na nakładanie się finansowania. 
Finansowania z pożyczki w ramach Funduszu nie można łączyć w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem ze środków publicznych, europejskich bądź krajowych. 

Inne ograniczenia w finansowaniu. 
Regulamin Funduszu określa branże i rodzaje wydatków, które są wyłączone z finansowania. Wśród najczęściej będących w obszarze zainteresowania przedsiębiorców należy wskazać zakupy nieruchomości przeznaczonych do obrotu. 

Rozliczenie pożyczki. 
Wydatkowanie całej kwoty pożyczki musi zostać dokonane w ciągu 90 dni od wypłaty środków, co należy udokumentować fakturami bądź równoważnymi dokumentami.

Dokumenty aplikacyjne

Dodatkowo

  • Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy (bądź Wspólników Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych)- PIT/ CIT bądź zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (za dwa ostatnie lata) . 
  • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości (wymóg dołączenia do formularza sprawozdań finansowych dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do ich tworzenia zgodnie z przepisami o rachunkowości) . 
  • Opinie banków oraz innych instytucji finansowych, w których wnioskodawca posiada zobowiązania - zgodnie z wymogami Formularza wymogów dla treści opinii bankowej (Formularz znajduje się poniżej). Opinie bankowe wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki. 

Dokumenty regulujące