Szansa na nowy start - nabór zakończony

Szansa na nowy start - program typu outplacement - dotacja

Tytuł projektu: „Szansa na nowy start”. 
Wartość projektu: 1 865 168,64 zł, w tym dofinansowanie: 1 697 302,04 zł. 
Okres realizacji projektu: 01.02.2022- 31.12.2023. 
Uruchomienie naboru dla ścieżki szkoleniowej – 31.08.2023, godzina 12.00. NABÓR ZAKOŃCZONY.  
Celem projektu „Szansa na nowy start” jest zwiększenie w okresie 01.02.2022-31.12.2023 aktywności zawodowej u 50 osób (min. 50% kobiet) z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych osób do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement .
Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz spełniające jedno z kryteriów:
- osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
- osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
Do realizacji tego celu został przewidziany zestaw instrumentów zapobiegających negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie i zatrudnienia przez osoby, które w wyniku zmian gospodarczych zostały zwolnione lub są zagrożone utratą zatrudnienia. Uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • szkolenia i kursy zawodowe dla 20 osób,
  • bezzwrotne wsparcie finansowe dla 30 osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie:
  • szkoleń i doradztwa indywidualnego przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050,00 zł,
  • wsparcia pomostowego przez okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2000 zł. 

KONTAKT

Tel: 42 208 92 15 
W celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji do projektu „Szansa na nowy start" należy do dokumentów rekrutacyjnych dołączyć : 
1. W przypadku osób zwolnionych :
- Świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy, zawierające takie elementy jak :
a. Okres zatrudnienia, stanowisko, formę zatrudnienia oraz powód zwolnienia dla potwierdzenia, że utrata pracy nie wystąpiła z przyczyn pracownika.
2. W przypadku osób przewidzianych do zwolnienia : 
- umowa o pracę lub inna potwierdzająca zatrudnienie,
- zaświadczenie pracodawcy, zawierające takie elementy jak: okres, forma oraz informacja nt.: dokonania w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003r o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników, albo dokonania w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych , organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych - zaświadczenie w zakresie odprowadzania składek ZUS za ostatni miesiąc przed dniem przystąpienia do projektu.
3. Wydruk z CEIDG i KRS,
4. Wydruk z rejestru : https://rejestr.io/,
5. Aktualne zaświadczenie US i ZUS o niezaleganiu w składkach.

Dokumenty do pobrania - ścieżka dotacyjna - archiwalne 

Dokumenty do pobrania - ścieżka szkoleń - AKTUALNE (nabór zakończony)

Aktualności 

Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa „SZANSA NA NOWY START”
2023-10-06
Lista osób zakwalifikowanych i lista rezerwowa „SZANSA NA NOWY START”
Rekrutacja do ścieżki szkoleniowej jest zakończona
2023-09-15
Rekrutacja do ścieżki szkoleniowej jest zakończona
Ostateczne wyniki oceny biznesplanów - Szansa na nowy start
2022-12-14
Sprawdź
Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia (Szansa na nowy start)
2022-12-09
Sprawdź.
Ostateczna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (Szansa na nowy start)
2022-10-19
Sprawdź
Wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (Szansa na nowy start).
2022-10-13
Sprawdź.