Kobieta w biznesie

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”.

Przedstawiamy ostateczną listę osób zakwalifikowanych do uzyskania wsparcia finansowego pomostowego przedłużonego w ramach III edycji projektu „Kobieta w biznesie” (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą 1/8.05.2018r.)


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:
Tel.: 42 208 92 42
e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO TRZECIEJ EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”.

Przedstawiamy wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do trzeciej edycji projektu „Kobieta w biznesie”. Jednocześnie informujemy, iż od wyników procesu rekrutacji przysługuje prawo odwołania w terminie i trybie określonym w Regulaminie Rekrutacji.

Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań, jednak nie później niż 14 dni od daty ogłoszenia wstępnej listy rankingowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu:
tel.: 42 208 92 42
e-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO OTRZYMANIA FINANSOWEGO WSPARCIA
POMOSTOWEGO PRZEDŁUŻONEGO W RAMACH PROJEKTU „Kobieta w biznesie”

Uprzejmie informujemy, że w wyniku prac  Komisji Oceny Wniosków sporządzona została wstępna lista rankingowa osób zakwalifikowanych z edycji II (uczestnicy projektu, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą od 1
sierpnia 2017r. ) do uzyskania finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach projektu „Kobieta w biznesie”. Ponadto zawiadamiamy, iż od wyników oceny wniosków przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie
i trybie określonym w Regulaminie Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego.
Lista rankingowa uzyskuje status ostatecznej dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań.


NABÓR DO 3 EDYCJI PROJEKTU „KOBIETA W BIZNESIE”
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza wszystkie Panie po 29. roku życia, które zainteresowane są założeniem działalności gospodarczej na terenie województwa łódzkiego. Projekt skierowany jest do kobiet:
– po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin)
– pozostających bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy lub biernych zawodowo)
– zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego
– zamieszkałych (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie powiatów woj. łódzkiego: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, skierniewickiego.

Rekrutacja będzie prowadzona w dniach od 2 do 22 listopada 2017 roku. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. dzień 2 listopada 2017 roku jest dniem wolnym od pracy.

W związku z tym prosimy Panie, które chcą wziąć udział w rekrutacji do III edycji projektu „Kobieta w biznesie” o wysyłanie w tym dniu formularzy w formie elektronicznej na adres:  kobietawbiznesie@larr.lodz.pl
Składanie formularzy osobiście w Biurze Projektu lub w siedzibie Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego będzie możliwe od 3 listopada 2017 roku w godzinach 8:00 – 16:00.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze dla uczestników projektu „Kobieta w Biznesie”.

Wsparcie udzielane jest na podstawie umowy o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego zawieranej między Beneficjentem pomocy a realizatorem projektu.

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze może zostać przyznane 20 Uczestnikom I edycji Projektu w wysokości
do 1 100,00 zł/os., którzy rozpoczęli działalność gospodarczą.

W ramach wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego przewidziano możliwość refundacji kosztów szkoleń specjalistycznych. Przez szkolenie specjalistyczne należy rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio powiązanych ze specyfiką prowadzonej działalności.

Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze nie powinno obejmować szkoleń z ogólnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ta materia była przedmiotem bloku szkoleniowo-doradczego realizowanego przed udzieleniem wsparcia na uruchomienie działalności gospodarczej.

Przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego należy wypełnić (na miejscu w Biurze Projektu) informację o pomocy de minimis.


Beneficjent we wniosku aplikacyjnym (link do załącznika 1. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego powinien opisać zasady udziału Beneficjenta pomocy we wsparciu pomostowym szkoleniowo-doradczym.

W celu rozliczenia kosztów zakupionej przez Uczestnika projektu usługi doradczej lub szkoleniowej należy przedłożyć potwierdzenie ukończenia szkolenia lub doradztwa.

W zakresie udzielania wsparcia szkoleniowo-doradczego nie ma procedury odwoławczej od decyzji negatywnej. 
O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność zgłoszeń oraz zasadność.

Pozostałe załączniki:
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą elektronicznie  lub w siedzibie ŁARR S.A. (ul. Narutowicza 34, 2 piętro, pokój 207 lub Sekretariat) w godzinach pracy Biura Projektu t.j. w godz. 8.30-16.30, a także w siedzibie Zduńskowolskiego Inkubatora Przedsiębiorczości (ul. Szadkowska 6 c,  98-220 Zduńska Wola) w godzinach 8:00 – 16:00.

Gotowe Formularze Zgłoszeniowe do Projektu należy złożyć osobiście lub przesłać faxem lub pocztą tradycyjną. Istnieje możliwość przesłania skanu wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego na adres: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

Projekt skierowany jest do kobiet po 29. roku życia (tj. począwszy od dnia 30. urodzin):
  • pozostających  bez pracy (bezrobotnych, poszukujących pracy i/lub biernych zawodowo)
  • zamierzających założyć własną działalność gospodarczą i prowadzić ją przez co najmniej 12 m-cy na terenie woj. łódzkiego (z wyłączeniem kobiet posiadających wpis do CEiDG lub zarejestrowanych w KRS lub prowadzących działalność wg odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu)
  • zamieszkałych na terenie jednego z następujących powiatów i miast woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, pajęczańskiego, poddębickiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego, zduńskowolskiego, rawskiego, skierniewickiego, m. Skierniewic, m. Piotrkowa Trybunalskiego.
Priorytetowo traktowane są kobiety powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.

Projekt jest otwarty na osoby niepełnosprawne.

Uwaga: Uczestniczką projektu nie może być osoba, która otrzymała w ciągu ostatnich 3 lat wsparcie finansowe na uruchomienie i prowadzenie działalności gospodarczej ze środków publicznych.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:
  • szkolenia oraz doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (część obowiązkowa),
  • zwrot kosztów dojazdu uczestników na szkolenia i doradztwo
  • wsparcie finansowe w postaci bezzwrotnej dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 22 700,00 PLN,
  • wsparcie pomostowe podstawowe do wysokości 1 750,00 PLN/ m-c przez okres 6 m-cy z możliwością ubiegania się o przedłużenie o kolejne 6 m-cy
  • zwrot kosztów udziału w szkoleniu/ doradztwie związanym z prowadzoną działalnością.
W rezultacie 75 uczestniczek projektu nabędzie lub pogłębi kompetencje z zakresu przedsiębiorczości, a spośród nich 60 kobiet otrzyma wsparcie na uruchomienie działalności gospodarczej.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:
Rekrutacja do każdej z 3 edycji projektu składa się z dwóch etapów:
1 etap: Ocena Formularzy Zgłoszeniowych.
2 etap: Test predyspozycji osobowościowych oraz rozmowy kwalifikacyjne z max. 100 osobami, które uzyskały największą ilość punktów w wyniku oceny Formularzy Zgłoszeniowych.
Po przeprowadzonych rozmowach Komisja Kwalifikacyjna sporządza listę 25 osób zakwalifikowanych do każdej edycji projektu.

TERMIN REKRUTACJI:
Zasady rekrutacji oraz terminy rekrutacji do kolejnych edycji projektu wskazano w Regulaminie Rekrutacji.

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie zostanie zamieszczona na stronie internetowej ŁARR S.A. po zakończeniu prac Komisji Kwalifikacyjnej i akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą.

Poniżej przedstawiamy dokumenty projektu oraz harmonogram prac Komisji Kwalifikacyjnej oraz udzielania wsparcia w ramach II edycji projektu.

DOKUMENTY PROJEKTU:

Okres realizacji projektu: 01.06.2016 – 31.07.2019

Wartość projektu:  2 896 685,55 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 867 201,27 zł
Biuro projektu „Kobieta w biznesie”:
 
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Łódź 90-135, ul. Narutowicza 34
Pokój 203, II piętro
Tel.: 42 208 92 42, 42 208 93 11.
E-mail: kobietawbiznesie@larr.lodz.pl

Godziny otwarcia biura projektu:
poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 16:00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Partnerzy