Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Regionalna Pożyczka Hipoteczno-Modernizacyjna

Informujemy

LARR informuje, że nabór wniosków rozpocznie się 21.02.2024r. Dokumenty złożone przed tym terminem nie będą podlegały ocenie.

Od 20 marca b.r. niższe oprocentowanie dla 8-letniego okresu spłaty - połowa stopy bazowej KE i marży (najczęściej 3,215- 3,34 %).
Kontakt
Zapraszamy do kontaktu z naszymi konsultantami (kontakt), gdzie można uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące Projektu. 

Jak złożyć wniosek?
Wniosek o udzielenie pożyczki można składać bezpośrednio w siedzibie ŁARR S.A. w godzinach 8:30 - 15:30 lub listownie na adres siedziby ŁARR S.A.
(WAŻNE! Wypełniony dokument „Formularz wniosku o udzielenie pożyczki" powinien zostać zaparafowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji).
Dla kogo? 
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę (KRS) albo stałe miejsce wykonywania działalności (CEIDG) w województwie łódzkim. 

Na jakie cele?
Finansowanie wydatków związanych z zakupem na terenie województwa łódzkiego nieruchomości (gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, przeznaczonych na własną działalność produkcyjną / usługową / handlową, a także ich modernizację w celu przystosowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. W ramach pożyczki nie można finansować nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne / noclegowe. 

Ile?
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 1.500.000 zł

Okres spłaty
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 120 miesięcy, w tym 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału. 

Oprocentowanie pożyczki
a) okres spłaty do 96 m-cy:
50% obowiązującej (w dniu udzielenia pożyczki) stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych; 
b) okres spłaty powyżej 96 m-cy:
oprocentowanie na warunkach rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej (w dniu udzielenia pożyczki) stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych. 

Stopa bazowa ustalana przez Komisję Europejską jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dostępna na stronie: https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

Uwaga na nakładanie się finansowania
Finansowania z pożyczki w ramach Funduszu nie można łączyć w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem ze środków publicznych, europejskich bądź krajowych. 

Inne ograniczenia w finansowaniu
Regulamin Funduszu określa branże i rodzaje wydatków, które są wyłączone z finansowania.Informujemy, iż prawo wieczyste użytkowania gruntu (jak również opłata przekształceniowa) nie stanowi zakupu nieruchomości.
 
Rozliczenie pożyczki
Wydatkowanie całej kwoty pożyczki musi zostać dokonane w ciągu 90 dni od wypłaty środków, co należy udokumentować fakturami bądź równoważnymi dokumentami.

Dokumenty aplikacyjne

Dodatkowo

 • Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za ostatni kwartał okresu rozliczeniowego (dotyczy przedsiębiorców zobowiązanych do wykonywania sprawozdań). 
 • Podsumowanie KPiR / ewidencja przychodów, za okres 2 ostatnich lat oraz za bieżący okres (w zależności od rodzaju prowadzonej ewidencji księgowej).
 • Roczne zeznanie podatkowe Wnioskodawcy (bądź Wspólników Wnioskodawcy, w przypadku spółki cywilnej oraz spółek osobowych)- PIT/ CIT bądź zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy (za dwa ostatnie lata).
 • Prawomocne pozwolenie na budowę (w przypadku projektów obejmujących modernizację, która takiego pozwolenia wymaga).
 • Raport BIK oraz Raport BIK Moja Firma, dostępne na stronie www.bik.pl
  - Raporty powinny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia Wniosku o udzielenie pożyczki,
  - w przypadku, gdy o pożyczkę wnioskuje spółka cywilna albo spółka osobowa konieczne jest złożenie Raportów dla spółki oraz wszystkich jej wspólników,
  - obligatoryjne jest złożenie Raportów dla małżonka Wnioskodawcy oraz małżonka wspólnika spółki będącej Wnioskodawcą jeżeli nie występuje ustrój małżeńskiej rozdzielności majątkowej,
  - ŁARR S.A. w toku prowadzonej analizy Wniosku o udzielenie pożyczki może wystąpić o złożenie Raportów w odniesieniu do innego podmiotu, który jest powiązany z Wnioskodawcą.

Dokumenty regulujące

Archiwum