Profesjonalizacja Usług Biznesowych ŁARR S.A.

ŁÓDZKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. ,,Profesjonalizacja usług biznesowych ŁARR S.A.” w ramach Osi priorytetowej II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Działanie II.1 OTOCZENIE BIZNESU Poddziałanie II.1.2 PROFESJONALIZACJA USŁUG BIZNESOWYCH

Celem projektu jest rozszerzenie oferty specjalistycznych usług doradczych świadczonych przez ŁARR S.A., dostosowanych do rzeczywistych potrzeb MŚP zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego i działających w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji, ukierunkowanych na stworzenie lepszych warunków do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie oraz zwiększenie ich konkurencyjności, a także dostarczenie w jednym miejscu zróżnicowanych, wysokiej jakości usług pro-innowacyjnych związanych z rozwojem przedsięwzięcia biznesowego opartego na innowacyjnej technologii, w tym w szczególności innowacji ekologicznej w oparciu o procesy biotechnologiczne oraz innych mających na celu budowanie przewagi konkurencyjnej MŚP.

Wynikiem realizacji projektu będzie wprowadzenie do oferty ŁARR S.A. 4 nowych specjalistycznych usług doradczych w ramach następujących obszarów:
  • Główny obszar specjalistycznych usług doradczych tzw. doradztwo proinnowacyjne ukierunkowane na transfer technologii i wdrażanie innowacji oraz ochronę własności intelektualnej.
  • Obszar wspomagający związany z optymalizacją procesów, w tym optymalizacją łańcucha wartości.
  • Obszar wspomagający związany z określaniem strategicznych kierunków rozwoju firmy.
  • Obszar wspomagający związany z doradztwem proeksportowym.
Projekt dotyczy kreowania nowych specjalistycznych usług doradczych. Katalog nowych specjalistycznych usług będzie ukierunkowany na stworzenie lepszych warunków do rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie oraz zwiększenia ich konkurencyjności.
 
Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorcy z sektora MŚP z woj. łódzkiego, działający w ramach Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów zajmujących się produkcją, przetwórstwem oraz wykorzystaniem zasobów o biologicznym pochodzeniu (biogospodarka).
 
Projekt realizowany od 01.02.2017 roku do 30.06.2018 roku.
 
Wartość kwalifikowalna projektu: 846 900,00 PLN Wartość dofinansowania projektu z UE: 719 865,00 PLN

Partnerzy